Algemene voorwaarden

 

YouFashion NV

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen op www.youfashion.com en tijdens YouFashion Parties via de YouFashion App.

De website www.youfashion.com biedt artikelen van de collectie Melina C aan.

 

1. Afsluiten van het contract en levering van artikelen

1.1 Voor online bestellingen op www.youfashion.com worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse of Franse taal. Wanneer de consument een of meerdere Melina C artikelen bestelt, sluit hij een contract af met YouFashion NV, Liststraat 26, 1910 Kampenhout, BE 0675.908.668.

1.2 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal de consument (zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon dat één of meerdere artikelen aankoopt op www.youfashion.com of via de app van YouFashion) het artikel moeten toevoegen aan zijn winkelmandje op de e-shop of aan zijn bestelling op de YouFashion App. Hij kan dan het aantal kiezen dat hij wil bestellen van het artikel. Vervolgens zal hij de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend zijn eventuele kortingen kunnen gebruiken. Nadien kan de consument het detail van zijn bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens hij de bestelling plaatst. Tijdens de procedure zal de consument gevraagd kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en om er zijn instemming op te geven. Ook zal hem gevraagd worden te bevestigen dat hij van de pré-contractuele informatie ingelicht werd en dat hij de tijd kreeg om deze te begrijpen. Door op “Bestelling afronden” en “Betalen” te klikken, plaatst de consument een bindende bestelling voor de artikelen in zijn winkelmandje en gaat hij de verplichting aan deze te betalen. Nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst en de betaling ervan succesvol is afgerond, zullen we hem onverwijld een bevestiging van zijn bestelling sturen per e-mail, welke ook als factuur geldt. Het contract is finaal van zodra de consument van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

De artikelen zullen pas verzonden worden naar het door de consument ingegeven leveringsadres van zodra we de betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en eventuele verzendkosten.

1.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij YouFashion tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de klant beschadigingen vaststelt op het moment van de levering, dient binnen de 24 u na levering aan YouFashion via email gecommuniceerd te worden zodat YouFashion onmiddellijk een eventueel schadedossier kan indienenbij de transporteur. Indien die beschadiging en/of vermissing niet binnen het opgelegde termijn via e-mail gecommuniceerd wordt aan YouFashion, behoudt YouFashion het recht voor om de klacht te weigeren.

1.4 Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van de bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we de consument onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. In al deze gevallen zal de consument terugbetaald worden voor de overeenkomende betalingen die hij heeft verricht.

1.5 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die de consument heeft verricht, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.

1.6 Wij leveren enkel in België. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt en gevalideerd tijdens de bestellingsprocedure. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.

 

 

2. Prijzen, verzendkosten, levering en eigendomsoverdracht

2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.

2.2 De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

2.3 De verzendkosten worden aangerekend voor levering in België zoals gecommuniceerd bij de afhandeling van de bestelling.

 

3. Betaling

3.1 Wat betreft de betaalmethodes bieden we op de website en desgevallend op de YouFashion app, een aantal alternatieven. Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro, en extra methodes aangeboden door bepaalde Belgische banken. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en verwijzen dan naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). De consument is verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

3.2 We behouden ons het recht om een forfaitaire vergoeding aan te rekenen van 5,00 EUR per herinneringsschrijven wanneer u niet tijdig betaalt.

3.3 Voor elke laattijdige betaling zal de consument ons van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling wettelijke interesten verschuldigd zijn op het bedrag dat niet is betaald op de vervaldag, te rekenen vanaf de vervaldag.

3.4 De consument is uitdrukkelijk akkoord om de facturen en creditnota’s enkel elektronisch te ontvangen.

 

4. Waardebonnen en verzilvering

4.1 Waardebonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens promotiecampagnes, met een geldigheidsperiode die beperkt is in de tijd.

4.2 Waardebonnen kunnen slechts eenmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling en enkel tijdens de geldigheidsperiode. Waardebonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het verzilveren van waardebonnen.

4.3 Bij het verzilveren van de waardebon, moet de waarde van de aangekochte artikelen minstens gelijk zijn aan de waarde van de waardebon of de waarde hiervan overschrijden. Als de waardebon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels een van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van waardebonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch tijdens noch na de geldigheidsperiode, en ze zullen geen interest opleveren. Gebruikte waardebonnen worden niet terugbetaald indien de artikelen teruggestuurd worden, waarvoor de waardebonnen werden verzilverd tijdens de aankoopprocedure. Verzilverde waardebonnen zijn dus definitief verzilverd, ook indien de bestelling teruggestuurd wordt, en kunnen enkel in uitzonderlijke situatie vervangen worden door een nieuwe waardebon van dezelfde waarde en looptijd.

4.4 Waardebonnen kunnen enkel worden verzilverd voor de consument de bestelling afrondt. Indien hij een waardebon wil verzilveren, zal hij zijn promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder net voor de keuze van de betaalmethode, alvorens over te gaan tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief waardebonnen te gebruiken. Waardebonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere waardebonnen te cumuleren. 4.5 Indien de consument een waardebon heeft gebruikt bij zijn bestelling en, ten gevolge van een herroeping door hem, de totale waarde van zijn bestelling kleiner wordt dan of gelijk aan de waarde van de waardebon, behouden we ons het recht voor om hem de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die hij behoudt.

 

5. Cadeaubonnen en verzilvering

5.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Zij kunnen enkel verzilverd worden om artikelen te kopen via YouFashion op www.youfashion.com of via de App op een YouFashion Party gegeven door een Fashionista, en kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels een van de aanvaarde betaalmethodes. Een cadeaubon kan niet gedeeltelijk gebruikt worden, enkel voor het totaal bedrag.

5.2 Cadeaubonnen en tegoeden kunnen enkel gebruikt worden voor de bestelling wordt afgerond. Indien de consument een cadeaubon wil gebruiken, zal hij een cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder net voor de keuze van de betaalmethode, alvorens over te gaan tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken, behalve tijdens een eventuele nieuwe aankoop.

5.3 De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren.

5.4 Indien een cadeaubon gebruikt werd en de consument beslist toch om zijn bestelling of een deel ervan terug te sturen, wordt de waarde van de bon niet terugbetaald, maar vervangen door een nieuwe cadedaubon van dezelfde waarde en met dezelfde vervaldatum.

 

6. Wettelijk herroepingsrecht

6.1 De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.4 en 6.6). De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop hij of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet hij ons (per gewone post) YouFashion NV, Liststraat 26, 1910 Kampenhout, of per e-mail: support@youfashion.com via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.10), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken (datum poststempel geldt). Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Gevolgen van de herroeping

6.3 Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen terug die hij op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De de leveringskosten zullen wel worden terugbetaald door YouFashion indien er een fout is met de levering (vb. Beschadigd artikel, verkeerd geleverd artikel).

6.4 Hij dient de goederen onverwijld terug te sturen, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, met inachtnemeing van de retourprocedure die we hem zullen communiceren na zijn herroeping en zoals ook op de website toegelicht. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Indien de goederen niet tijdig teruggestuurd zijn, behoudt YouFashion zich het recht voor om de herroeping te weigeren en desgevallend geen terugbetaling van de aangekochte goederen uit te voeren.

6.5 Wij betalen de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. Wat het bedrag betreft houden we hierbij rekening met bij de aankoop gebruikte waardebonnen en cadeaubonnen. Die worden dan ook vervangen door dezelfde bonnen met dezelfde vervaldata en voorwaarden.

6.6 Kosten voor terugzending zijn voor rekening van de consument.

6.7 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, en de staat ervan hebben kunnen controleren.

6.8 De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument dit herroepingsrecht slechts kan uitoefenen op voorwaarde dat hij de artikelen alleen heeft gehanteerd en geïnspecteerd zoals hij in een winkel zou mogen doen, en op voorwaarde dat de artikelen volledig en in hun oorspronkelijke staat, ongebruikt, in hun geheel, onbeschadigd, en in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Modelformulier voor herroeping

6.10 Indien de consument de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

Aan: YouFashion NV, Liststraat 26, 1910 Kampenhout, e-mail:

support@youfashion.com

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

producten [aanduiding product(en)] herroep/herroepen (*):

— besteld op / ontvangen op (*)................................................................................................................

— referentie bestelling :............................................................................................................................

— uw naam / namen :................................................................................................................................

— Uw adres :.............................................................................................................................................

— Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum :.................................................................................................................................................

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is en invullen waar nodig

 

7. Terugbetalingen

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die gebruikt werd voor de oorspronkelijke betaling. Indien er middels kredietkaart werd betaald, zal de terugbetaling gebeuren op desbetreffende kredietkaart-rekening. Indien een cadeaubon/waardebon werd gebruikt voor de aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag crediteren op een nieuwe cadeaubon/waardebon met dezelfde waarde, voorwaarden, en vervaldatum.

8. Klantendienst

Onze klantendienst kan worden gecontacteerd:

Per e-mail: support@youfashion.com Via de website : www.youfashion.com

9. Varia

9.1 Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

9.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op www.youfashion.com.

9.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft YouFashion de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zijn voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondememer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

9.4 Consument kan de details van zijn bestelling ook gemakkelijk archiveren door de geschikte functies in zijn web browser te gebruiken om de samenvatting van zijn bestelling op te slaan zoals dit verschijnt op de laatste pagina van het bestelproces in de webshop, of door de automatische bevestiging van de bestelling af te wachten die we ook versturen naar het door hem aangeduid e-mailadres na het afronden van de bestelling. De bevestiging van de bestelling per e-mail omvat de details van de bestelling en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met een e-mailprogramma. Wij archiveren de inhoud van het contract gedurende maximaal twee jaren. Consument kan de details van zijn recente bestelllingen vinden op zijn account ‘Mijn YouFashion’.

9.5 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor altematieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/.

9.6 De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake intemationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.7 Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

9.8 Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerd door het Belgisch recht. Klachten en geschillen zullen beslecht worden door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement van Brussel.